Доска Авто доска Недвижимость Справочник Интернет гипермаркет Туризм

  • Адрес: г. Бишкек, ул. И. Ахунбаева, 121
  • Телефон: +996 (312) 56-52-15, 56-52-06, 56-53-12, 56-36-11
  • Факс: +996 (312) 56-52-15
    Деятельность:
  • подготовка учительских кадров начальных классов и дошкольных учреждений

10  

 

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим Министрлиги

 

Т. ЭРМАТОВ АТЫНДАГЫ

БИШКЕК МУЗЫКАЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ


2015— 2016 - окуу жылына

бюджеттик жана контракттык негизде

9-11- класстардын базасында кабыл алууну жарыялайт

 

 

DOS_1293

 

 

 

 

Т. Эрматов атындагы БМПКнын, директору,

Кыргыз Республикасынын маданият эмгеги

синген ишмер К.Э. Осмонов

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкалык билим берүү» бөлумү

 

Атайы музыкалык билим талап кылынбайт Окутуу формасы күндүзгү, бюджеттик жана контракттын негизинде.

Окуу мөөнөтү: 9 - класстын базасында 3 жыл 10 ай. 11 - класстын базасында 2 жыл 10 ай

Сырттан окутуу 3жыл 6 ай

Адистиги: 1. Жалпы билим берүүчү мектептеги музыка мугалими. 2.Музыкалык жетекчи

(окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт)

Кирүү сыноолору: музыкалык жөндөмдү текшерүү (угуусу,ритми,эске тутуусу), кыргыз (орус) тили жана адабияты боюнча тестирлөө.

 

DSC_0012

 

 

HQ0S0017

 

«Башталгыч класстарда окутуу» бөлүмү


Адистиги: «Мектептеги башталгыч класстардын мугалими» (окутуу кыргыз жана орус тилдеринде). Күндүзгү окутуу формасы бюджеттик жана контракттын негизинде

Окуу мөөнөтү: 9 - класстын базасында 2 жыл 10 ай. 11 - класстын базасында 1 жыл 10 ай

Сырттан окутуу формасы контракттын негизинде - окуу мөөнөтү 2 жыл 6.ай.

Кируу сыноолору: математика, кыргыз (орус) тили жана адабияты боюнча тестирлөө.


«Дене - тарбия» бөлүмү

Адистиги: Дене - тарбия мугалими

Кируу сыноолору: күндүзгү жана сырттан окутуу формасы. Кыргыз (орус) тили жана адабият сабагынан тестирлөө, дене тарбия жана кыймыл аракети боюнча сынак. Күндүзгү окутуу формасы - бюджеттин жана контракттын негизинде.

Окуу мөөнөтү: 9 - класстын базасында 2 жыл 10 ай. 11 - класстын базасында 1 жыл 10 ай

Сырттан окутуу формасы контракттын негизинде - окуу мөөнөтү 2 жыл 6.ай.


«Мектепке чейинки тарбия» бөлүмү


Адистиги: «Мектепке чейинки тарбия» - мектепке чейинки балдардын тарбиячысы. (окутуу кыргыз, орус тилдеринде жүргүзүлөт).

Кируу сыноолору: күндүзгү окутуу формасы- бюджеттик жана контракттык негизде.,

математика, кыргыз (орус) тили жана адабият боюнча тест формасында жүргүзүлөт,.

Окуу мөөнөтү: 9 - класстын базасында 2 жыл 10 ай. 11 - класстын базасында 1 жыл 10 ай

Сырттан окутуу формасы контракттын негизинде - окуу мөөнөтү 2 жыл 6.ай.

 

 

HQ0S5394

 

 

HQ0S5404

 

 

  IMG_5998

 

 

 Жатаканага муктаж болгондор камсыздандырылат

Жетишип окугандарга стипендия берилет.


Кабыл алуу комиссиясы 2015 ж .20 - июнунан баштап саат 9-17 чейин иштейт (жекшембиден башка күндөрү).


Кируу сыноолору 2015 ж. - 5 августта башталат.

Контрактын негизинде окууга кирүү сыноолору тест түрүндө өткөрүлөт. 9 - класстын бүтүрүүчүлөрү орто билимге ээ болуп II курска кирүү сынаксыз кабал алынат.

 

Кабыл алуу комиссиясына төмөнкү документтер тапшырылат:


1. Билим жөнүндө күбөлүк же аттестат (түп нускасы);

2. №086 - У формасындагы медициналык справка;

3. 8 түстүү сүрөт (3x4), скоросшиватель, конверт;

4. Аскер билети же күбөлүгү;

5. Паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүктөн ксерокөчүрмөсү (түп нускалары көрсөтүлөт);

6. Документтерди кабыл алууга төлөнгөндүгү тууралуу квитанция.

 

 

10

 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики

 

БИШКЕКСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ ИМ. Т. ЭРМАТОВАОбъявляет прием абитуриентов на 2015- 2016 учебный год

Колледж принимает на базе 9 и 11 классов

 

Отделение «Музыкальное образование»

 

Форма обучения дневная на бюджетной (бесплатной) и контрактной (платной) основе.

Срок обучения на базе 9 класса - 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев.

Заочной (платной) основе 3года 6 месяцев.

 

Специальность: 1.Учитель музыки в общеобразовательной школе.

2.Музыкальный руководитель ( с кыргызским и русским языком обучения)

Вступительные испытания: Проверка музыкальных данных (слух, ритм, память) и тестирование по родному языку и литературе.

 

Отделение «Преподавание в начальных классах»

 

Очная форма обучения на бюджетной (бесплатной) и контрактной (платной) основе.

Срок обучения на базе 9 класса 2 года 10 месяцев. на базе 11 классов 1 года 10 месяцев.

Заочная форма обучения на контрактной (платной) основе - срок обучения 2 года 6 месяцев.

Специальность: Учитель начальных классов в школе (кыргызский и русский языки). Вступительные испытания тестирование по математике, родному языку и литературе.

 

 

DSC_2483

 

 

DSC_2484

 

 

Отделение «Физическая культура»

 

Специальность: Преподаватель физической культуры

Вступительные испытания: общая физ. подготовка, (кыргызский и русский языки обучения), тестирование по родному языку и литературе. Очная форма обучения на бюджетной (бесплатной) и контрактной (платной) основе

Срок обучения на базе 9 класса 2 года 10 месяцев.на базе 11 классов 1 года 10 месяцев.

Заочная форма обучения на контрактной (платной) основе - срок обучения 2 года 6 месяцев.

 

 

DSC_1107

 

 

Отделение «Дошкольное образование»

 

Специальность: «Дошкольное образование» (кыргызский и русский язык обучения) на бюджетной и воспитатель детей дошкольного возраста. Очная форма обучения.

Срок обучения на базе 9 класса 2 года 10 месяцев. на базе 11 классов 1 года 10 месяцев.

Вступительные испытания тестирование по математике, родному языку и литературе

Заочная форма обучения на контрактной (платной) основе - срок обучения 2 года 6 месяцев.


Иногородние обеспечиваются общежитием.

Успевающим студентам выплачивается стипендия.

 

Приемная комиссия работает с 20 июня 2015 года.

Время работы с 9 -17 часов (кроме воскресенья).

 

Вступительные испытания - с 5 августа 2015 г.

 

Вступительные испытания для обучения на контрактной (платной) основе проводятся в виде тестирования.

На базе 9 классов студенты получают основное (полное) среднее образование с последующим зачислением на II курс без вступительных испытаний.

 

В приемную комиссию сдаются следующие документы:

 

1. Свидетельство или аттестат об образовании (подлинник);
2. Медицинская справка (форм а №086 - У);
3. 8 цветных фотографий (3 х 4) , скоросшиватель, конверт;
4. Военный билет или приписное свидетельство;
5. Паспорт или свидетельство о рождении (предъявляются лично);
6. Квитанция об оплате за оформление документов.

 


Адрес: г. Бишкек, ул. И. Ахунбаева, 121,

Телефоны: +996 (312) 56-36-11, 56-52-15, 56-52-06.

 

эрматов

 

Транспорт: Маршрутки: 200, 215, 269, 174,106, 157, 100, 101, 147, 132, 202,130, 204

Автобус: 3, 6, 9, Тролейбус №11